RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju - dokument


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/1995)
Datum sprejema: 24.04.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.06.1995 Datum konca veljavnosti: 22.05.2010
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šentjur - dokument 24.05.2006
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju - dokument 30.01.1998
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju - dokument 25.09.1995
Občina: ŠENTJUR

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur - dokument 22.05.2010
Občina: ŠENTJUR

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Začasni statutarni sklep občine Šentjur pri Celju- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

10.02.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur - dokument 28.05.2008
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem - dokument 02.08.2006
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Šentjur - dokument 24.05.2006
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Šentjur - dokument 27.12.2003
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembi odloka o oskrbi z vodo - dokument 05.12.1997
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o oskrbi z vodo - dokument 20.09.1997
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o predmetu in pogojih za izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe: Plakatiranje, obešanje transparentov in zastav v Občini Šentjur pri Celju - dokument 18.01.1997
Občina: ŠENTJUR

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si