RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Grosuplje - dokument


Občina: GROSUPLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (42/1999)
Datum sprejema: 21.04.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.06.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Grosuplje - dokument 08.05.2002
Občina: GROSUPLJE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Grosuplje - dokument 23.01.2010
Občina: GROSUPLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014–2020 - dokument 25.07.2015
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje - dokument 06.07.2013
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Grosuplje - dokument 04.02.2012
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Grosuplje - dokument 04.02.2012
Občina: GROSUPLJE
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov v najem - dokument 01.09.2010
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1727/2 in parc. št. 1727/3, obe k.o. Grosuplje – naselje - dokument 17.07.2010
Občina: GROSUPLJE
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Grosuplje - dokument 23.01.2010
Občina: GROSUPLJE
 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi - dokument 12.01.2010
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarje – Staro pokopališče - dokument 29.12.2009
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1010/12, 1010/13 in 1010/14, vse k.o. Stranska vas - dokument 23.12.2009
Občina: GROSUPLJE
1  2  ... 46  47 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Grosuplje - dokument
Občina: GROSUPLJE
Datum objave: 12.05.1995
Datum sprejema: 29.03.1995
Organ sprejema: Občinski svet

27.05.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si