RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Rezultati iskanja:


Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odlokov o prostorskih izvedbenih načrtih za ureditvena območja, ki se urejajo z odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske 2 Prebold (Uradni list SRS, št. 17/76), odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Terasa Prebold (Uradni vestnik Celje, št. 11/69) in odlokom o spremembi zazidalnega načrta stanovanjske soseske Terasa Prebold (Uradni list SRS, št. 17/76 in 31/84), odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Nad tovarno Prebold (Uradni list SRS, št. 26/78) in odlokom o zazidalnem načrtu industrijskega območja Gradnja Žalec (Uradni list SRS, št. 14/84) - dokument 30.06.2000
Občina: PREBOLD
Osnovni predpis: Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske II. Prebold
09.07.1976
 Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Prebold - dokument 11.03.2000
Občina: PREBOLD
 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Prebold - dokument 22.07.2000
Občina: PREBOLD
 Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Prebold - dokument 31.05.2002
Občina: PREBOLD
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold - dokument 09.03.2007
Občina: PREBOLD
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter druge cestno prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Prebold - dokument 01.11.2011
Občina: PREBOLD
 Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Prebold - dokument 06.08.2011
Občina: PREBOLD
 Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako ŠE23/1 v Občini Prebold - dokument 15.04.2011
Občina: PREBOLD
Osnovni predpis: Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako ŠE23/1 v Občini Prebold
05.02.2011
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako ŠE23/1 v Občini Prebold - dokument 05.02.2011
Občina: PREBOLD
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče, Žalec, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi - dokument 27.07.2007
Občina: PREBOLD

1 2 ... 19 20 21 22 23 24

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si