RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Rezultati iskanja:


Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako ŠE23/1 v Občini Prebold - dokument 05.02.2011
Občina: PREBOLD
 Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold - dokument 13.06.2009
Občina: PREBOLD
Osnovni predpis: Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold
09.03.2007
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Prebold - dokument 24.01.2009
Občina: PREBOLD
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Prebold - dokument 24.01.2009
Občina: PREBOLD
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče, Žalec, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi - dokument 27.07.2007
Občina: PREBOLD
 Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2007–2013 - dokument 06.10.2007
Občina: PREBOLD
 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Prebold - dokument 22.07.2000
Občina: PREBOLD
 Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Prebold - dokument 11.03.2000
Občina: PREBOLD
 Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Prebold - dokument 07.07.2000
Občina: PREBOLD
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec - za območje Občine Prebold - dokument 08.07.1999
Občina: PREBOLD
Osnovni predpis: Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986-2000
15.06.1990

1 2 ... 20 21 22 23 24

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si